Slovník pojmů

Připravili jsme pro vás slovník pojmů. Najdete zde vysvětlení použitých zkratek i cizích slov. 

Pojem - vysvětlení
AIS - Agendový informační systém - je informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je umožněn přístup k údajům základních registrů a jejich editace. Mezi základní registry patří: Registr obyvatel (ROB), Registr práv a povinností (RPP), Registr osob (ROS), Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUVIAN).
CZT - Centrální zásobování teplem - je spolehlivý způsob vytápění. Teplo je vyrobeno v teplárně a potrubím dopraveno k jednotlivým objektům. Použitelných tepelných zdrojů je celá řada, včetně geotermální a solární energie.
ČOV - Čistírna odpadních vod - je zařizení na čištění odpadních vod. Rozdělují se především podle velikosti a způsobu čištění. 
EAGF - Evropský zemědělský záruční fond - vznikl v roce 2005 rodělením Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF). Z fondu jsou financovány především přímé platby zemědělcům, intervenční opatření a náhrady při vývozu. Řídícím orgánem je v České republice Ministerstvo zemědělství. Platby jsou realizovány přes Státní zemědělský intervenční úřad.
EFRR/ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj - je jedním ze strukturálních fondů EU. Z tohoto fondu jsou financovány především investiční projekty. Nejvíce peněz plyne do infrastruktury a do výroby. 
ENRF/EMFF - Evropský námořní a rybářský fond - tento fond podporuje projekty, které vedou k vyšší konkurenceschopnosti a ochraně životního prostředí. Financuje aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu.
ESF - Evropský sociální fond - je jedním ze strukturálních fondů EU. Z tohoto fondu jsou financovány především neinvestiční projekty. Podporuje především aktivity, které vedou ke snížení nezaměstnanosti a tvorbě nových pracovních míst.
EZFRV/EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj - je finačním nástrojem na podporu rozvoje venkova. Finanční prostředky z tohoto fondu slouží především na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví. V České republice jsou z něj hrazeny projekty předložené do Programu rozvoje venkova. Řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. 
FS - Fond soudržnosti - nepatří mezi strukturální fondy. Mohou z něho čerpat pouze chudší země EU. Jde o všchny nové členské státy EU a Řecko a Portugalsko. Z tohoto fondu jsou financovány velké infrastrukturní projekty jako je budování transevropských dopravních sítí nebo projekty, jejichž cílem je ochrana životního prostředí.
ICT - Informační a komunikační technologie - zahrnují veškeré informační technologie použivané pro komunikaci a práci s informacemi. Mohou to být prvky hardwarové i softwarové.
IZS - Integrovaný záchranný systém - je koordinovaný postup složek záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací. Mezi složky záchranného informačního systému patří Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie ČR.
LPIS -  Geografický informační systém - je tvořen evidencí využití zemědělské půdy a slouží především pro ověřování údajů v žádostech o dotace, které jsou poskytovány ve vazbě na zemědělskou půdu a to z fondů EU i z národních dotačních programů.
Modální doprava - Přeprava zboží nejméně dvěma různými druhy dopravy (např. silniční a železniční)
MSP - Malý a střední podnikatel - podnikatelský subjekt fyzická nebo právnická osoba, která splňuje kritéria malého a střednícho podnikatele. Kritériem je počet zaměstnanců, obrat (rozdíl příjmů a výdajů), aktiva (majetek)
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - je ústředním orgánem státní správy, pro přeškolní zařízení, školy, vědní politiku, výzkum a vývoj, péči o děti, mládež, tělesnou výchovu i sport.
Nespalovací zdroj - pracuje na jiném principu, než je spalování. Nespalovací zdroje mohou být tepelné, chemické, radiační i biologické.
NNO - Nestátní nezisková organizace - není v ČR oficiální právní termín ani právní torma. Nestátní neziskovou organizací mohou být spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, církve i náboženské společnosti. Jsou to organizace, které nejsou zřizovány státem a jsou na státu nezávislé a jsou určeny k obecně prospěšné činnosti nebo neziskové činnosti pro soukromý prospěch.
NUTS 3 - je označení normalizované klasifikace územní. Existuje NUTS 1 (celá ČR), NUTS 2 (regiony ČR), NUTS 3 (kraje ČR).
OSS - Organizační složka státu - je útvar, který v určité vymezené oblasti veřejné správy zastupuje stát. Má přidělené IČO, ale není samostatnou právnickou osobou. Organizačními složkami státu jsou ministertva, soudy, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřady, Česká správa sociálního zabezpečení a řada dalších.
OSVČ - Osoba samostatně výdělečně činná - fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo jinné samostatné výdělečné činnosti. Mohou to být živnostníci, samostatní zemědělci, soudní znalci a podobně.
PO - Právnická osoba - má právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům. Za právnickou osobu jejím jménem jednají statutární orgány, pověření zaměstnanci nebo členové.
Podnik malý - Méně než 50 zaměstnanců a aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují 10 milionů EUR
Podnik střední - Méně než 250 zaměstnanců a aktiva/majetek nepřesahují 43 milionů EUR nebo obrat/příjmy nepřesahují 50 milionů EUR
Podnik velký - Zaměstnává více než 250 zaměstnanců a aktiva/majetek přesahují 43 milionů EUR nebo obrat/příjmy přesahují 50 milionů EUR
ŘVC ČR - Ředitelství vodních cest ČR - je organizační složkou státu, zřízenou Ministertvem dopravy ČR, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro jejich provoz, správu a udržbu.
Spalovací zdroj - je zdroj znečištění nebo výroby energie, založený na spalovaní. Spalovat je možné různá paliva od mazutu až po dřevo.
Svazek obcí - Svazek sdružující obce, které společně přispívají k rozvoji regionu
SZIF - Státní zemědělský intervenční fond - je právnickou osobou, ktará zprostředkovává finanční podporu z fondů EU i z národních zdrojů. 
SŽDC s.o. - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - hospodaří s majetkem státu, především s dopravními železničními cestami. Zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty a přiděluje kapacitu dopravní cesty. 
TC ORP - Technologické centrum obce s rozšířenou působností - tato centra slouží k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, typových projektů samospráv systémových služeb  provozovaných pro potřeby měst a obcí.
TCK - Technologické centrum kraje - slouží pro bezpečné uložení dat, plynulý chod aplikací.
Telematický systém - Systém řízení dopravy, je kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími a jinými sdělovacími prostředky
TEN-T - Transevropská dopravní síť (síť silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest)
TSI - Technická specifikace pro interoperabilitu - platné právní předpisy Evropských společenství, které přijíma Evropská komise a jsou závazné pro všechny členské státy.
Územní samosprávný celek - základním územně samosprávným celkem je obec, kraj je vyšším územně samosprávným celkem.
VaV - Věda a výzkum
VDJ - Velká dobytčí jednotka - představuje 500 kg živé váhy zvířete, kráva v první laktaci má průměrnou hmotnost 500 kg je tak 1 VDJ. Přepočet je dán koeficientem podle tabulek a průměrné hmotnosti zvířete. Při výpočtu dělíme průměrnou hmotnost zvířete hmotností jedné dobytčí jednotky.
VHD - Veřejná hromadná doprava - je systém linek osobní veřejné dopravy určený k zajištění dopravní obslužnosti uzemí.
ZCHÚ - zvláště chráněná území - mají přísnější režim, než normální chráněná území, ochrana území je vztažena na konkrétní území s přesným plošným vymezením. Zvláště chráněným územím může být národní par, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní park a přírodní památka.
ZZS - zdravotní záchranná služba - zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči.
 
 
 

 

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů