EHP a Norské fondy

EHP - Fond Evropského hospodářského prostoru - tento fond založily tři nečlenské státy EU (Island, Knížectví Lichtenštejnsko, Norské království). 

Norský fond - tento fond založilo Norské království.

Cílem obou těchto fondů je snížit sociální a ekonomické nerovnosti v Evropě. Z těchto fondů jsou podporovány projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí i soukromého sektoru. Z fondů je možné čerpat na základě výzev, které jsou vypisovány pro jednotlivé programy.

Pro Českou republiku jsou v období 2009 - 2014 připraveny tyto programy:

 • Technická asistence - tento program není určen k financování projektů, ale na administraci programů a posílení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem.
 • Biodiverzita a ekosystémové služby - z tohoto programu jsou podporovány projekty, jejichž cílem je zastavení ztráty biodiverzity, např. monitoring lokalit, zvyšování povědomí o bohatství života na zemi nebo vzdělávání v oblasti rozmanitosti přírody. Dotaci je možné využít na nákup majetku a zařízení, které budou využívány k těmto činnostem.
 • Program pro nevládní organizace - z tohoto programu jsou podporovány aktivity NNO zaměřené především na ochranu lidských práv a multikulturalismus, posilování občanské společnosti a demokracie, ochranu životního prostředí a další širokou škálu aktivit. Dotaci je možné využít např. na pořádání osvětových a kulturních akcí, přípravu a distribuci informačních materiálů, vzdělávací aktivity a monitoring, rozšíření a rozvoj volnočasových aktivit a dobrovolnických služeb pro ohrožené děti.
 • Ohrožené děti a mladiství - tento program je zaměřen na zlepšení systému péče o ohrožené děti a mládež. Podporovány jsou aktivity, které zvýší povědomí o právech dětí. Cílem je neumísťovat děti do dětských domovů, ale do rodin. 
 • Národní, regionální a místní iniciativy - tento program je zaměřen na potírání projevu extrémismu a rasismu. Projekty by měly být určeny pro děti a mládež, které jsou nejnáchylnější skupinou. 
 • Kulturní dědictví a současné umění - tento program se skládá ze dvou částí. První je zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Tato část je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci kulturního dědictví. Dotaci je možné získat na restaurování, stavební úpravy, opravy a prezentaci. Druhá část je zaměřena na podporu rozmanitosti v kultuře a umění. Dotaci mohou získat profesionální divadelní i taneční soubory, výtvarní umělci, hudebníci a podpořeny mohou být i filmové projekty.
 • Program EHP na spolupráci škol a stipendia - z tohoto programu je možné čerpat finanční prostředky na studijní pobyty, stáže a mezinárodní projektovou spolupráci v oblasti vzdělávání.
 • Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého - podpora je poskytována na studie a průzkum technologií, jejichž cílem je zjistit, zda je možné zachycování a ukládání oxidu uhličitého. Cílem programu je spolupráce mezi českými a norskými vědecko-výzkumnými institucemi, v oblasti sociální a humanitních věd, životního prostředí a zdraví.
 • Fond na podporu výzkumu - cílem programu je spolupráce mezi českými a norskými vědecko-výzkumnými institucemi v oblastech sociálních a humanitních věd, životního prostředí a zdraví.
 • Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi - tento program by měl podporovat odhalování a vyšetřování korupce. Bohužel, z tohoto programu nelze zatím čerpat, protože nedošlo k podpisu příslušných dohod.
 • Iniciativy v oblasti veřejného zdraví - dotaci je možné čerpat na projekty, jejichž cílem je zkvalitnění psychiatrické péče a péče o děti. 
 • Sjednocení rovnosti žen a mužů - cílem tohoto programu je sladit soukromý a profesní život žen. Podporovány jsou aktivity, které povedou ke zvýšení sebevědomí žen, umožní jim flexibilní pracovní dobu, dále pak vznik alternativních předškolních zařízení, osvětové aktivity na téma rovnosti mužů a žen, atd. 
 • Domácí násilí a násilí založené na pohlaví - podporovány jsou projekty na prevenci a snížení výskytu domácího násilí a rozvoj služeb pro jeho oběti. 
 • Spolupráce v rámci Schengenu - tento program je zaměřen na potírání příhraniční kriminality. 
 • Budování kapacit a spolupráce v justici - cílem tohoto programu je zlepšení podmínek ve věznicích, větší využívání probační a mediační služby, ochrana zranitelných skupin ve věznicích a vytvoření účinnějšího soudního systému.

O dotaci může žádat: obce, kraje, nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, vědecko-výzkumné instituce, státní organizace a státní podniky, obecně prospěšné společnosti, církve, nadace a nadační fondy, spolky, ústavy, družstva, obchodní společnosti, sociální partneři

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů