Dotace pro lesy a rybářství

  • Dotace na použití ekologických technologií při hospodaření v lesích - jedná se např. o přibližování dříví lanovkou, koněm, likvidaci klestu štěpkováním nebo drcením. Maximální výše podpory je 300 EUR/ha.
  • Dotace na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku - jedná s o přiroženou obnovu, umělou obnovu sadbou, přeměnu porostu s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukci po škodách, atd.
  • Dotace na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin - jedná se o přirozenou a umělou obnovu melioračních a zpevňujících dřevin, přeměnu porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou, rekonstrukci porostů po škodách, zřizování nových oplocení, ochranu sazenic proti zvěři, atd.
  • Dotace na obnovu lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů - jedná se o přirozenou a umělou obnovu, ochranu lesních porostů, zřizování nových oplocenek, zlepšování kvality lesní půdy hnojením, odstaňování porostů náhradních dřevin, přípravu ploch před výsadbou, atd.
  • Dotace na ochranu lesa - jedná se o podporu zakládání a obhospodařování semenných sadů. 
  • Dále je možné získat dotace na - sdružování vlastníků lesů malých výměr, vybrané myslivecké činnosti, např. podporu ohrožených druhů zvěře, oborní chovy zvěře, použití dravců k ochraně rostlin a preventivní veterinární léčebné akce

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů