Dotace z EU 2014-2020

Dotace z Evropské unie pomáhají obcím, podnikatelům, zemědělcům, neziskovým organizacím i ostatním subjektům.

 

V programovém období 2014 - 2020 bude možné čerpat dotace z 18 operačních programů. Česká republika může rozdělit mezi žadatele 22 miliard EUR z evropských fondů politiky soudržnosti EFRRESF a FS.  Další 2 miliardy EUR z fondu EZFRV jsou určeny na rozvoj venkova a  31 milionů EUR z fondu ENRF  putuje do OP Rybářství. .  

Operační programy navazují na předchozí programové období. Novinkou je pouze jeden integrovaný regionální operační program namísto předchozích sedmi. Toto opatření by mělo výrazně zjednodušit čerpání dotací z tohoto programu. 

 
 

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE

Dotační program je určen pro podnikatelské subjekty všech forem a velikostí. Místo realizece projektu musí být na území ČR s vyjímkou Hlavního města Prahy. Program je rozdělen do 5 prioritních os, čtyři jsou pro podnikatele pátá je na administraci a propagaci programu. Podnikateé mohou získat dotace až do výše 50% způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat na základě vypsaných výzev.

 

Aktuální výzvy najdete zde. 

 

 • Dotace půjdou především na inovace, vědu a výzkum i spolupráci podnikatelské a akademické sféry - podprogramy POTENCIÁL, INOVACE, APLIKACE, INOVAČNÍ VOUCHERY, PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU, SPOLUPRÁCE, SLUŽBY INFRASTRUKTURY. 
 • Další oblastí je rozvoj podnikání malých a středních podniků. Žadatelé mohou nakupovat stroje, technologie nebo rekonstruovat nemovitosti, budovat průmyslové zóny nebo školící střediska, také propagovat své výrobky a služby - podporgramy TECHNOLOGIE, PORADENSTVÍ, MARKETING, NEMOVITOSTI, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA.
 • Třetí oblast je zaměřena na energie. Podnikaté mohou žádat dotace na zavádění energetických úspor, nákup elektromobilů, materiálové využití odpadu, výstavby vodních elektráren nebo využití jiných obnovitelných zdrojů - podprogramy - ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI, DISTRIBUČNÍ SÍTĚ, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE, ZVÝŠENÍ UČINNOSTI SOUSTAV, PŘENOSOVÉ SÍTĚ, 
 • Poslední oblastí je ICT. Tato blast je zaměřena na rozvoj vysokorychlostního internetu, tvorbu nových IT řešení a dozvoj datových center. Podprogramy - VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET, ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY.

OP VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

Tento program je zaměřen především na spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti vědy a vzdělávání, přizpůsobení vzdělávání potřebám trhu práce, rovný přístup ke vzdělání pro všechny a také na podporu žáku a studentů se specifickými potřebami.  O dotace mohou žádat vysoké, střední i základní školy, mateřské školy, vědecko výzkumné instituce, orgány státní správy, podnikatelské subjekty, obce, kraje, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti i další subjekty. Program je určen pro celé uzemí ČR včetně Hlavního města Prahy. Je rozdělen do čtyřech prioritních os. Poslední čtvrtá je pro administraci a propagaci programu.

Aktuální výzvy najdete zde. 

 

 • Dotace na vědu a výzkum jsou směřovány do excelentního výzkumu na světové úrovni, zkvalitnění infrastruktury, budování spoluráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou a zlepšení řízení výzkumu - VÉDECKÉ TÝMY, INFRASTRUKTURA, SPOLUPRÁCE, ŔÍZENÍ.
 • Další oblastí je rozvoj vysokých škol, které musí svoji výuku lépe přizpůsobit potřebám trhu práce, vytvořit podmínky pro studium studentům ze znevýhodněných skupin a etnických minorit a zapojit se více do programu celoživotního vzdělávání. Dotace jsou určeny i na zlepšení kvality a strategického řízení vysokých škol a zlepšení podmínek pro výuku a výzkum - ZVÝŠENÍ KVALITY, STUDENTI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, HODNOCENÍ A ŘÍZENÍ, VÝUKA A VÝZKUM, INFRASTRUKTURA.
 • Dotace jsou připraveny i pro zajištění rovného přístupu k předškolnímu a školnímu vzdělávání. Cílem je zvýšit inkluzivitu předškolního i školního vzdělávání, zajistit lepší dovednosti žáků a studentů v klíčových kompetencích. Podporováno je i další vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně budoucích a sociální integrace dětí a žáků - IKNKLUZE, PREDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI, INTEGRACE.

OP ZAMĚSTNANOST

Tento program je zaměřen převážně na řešení problému nazaměstnanosti a rovné příležitosti. Dotace jsou určeny na vzdělávací, poradenské a informační programy, rekvalifikační kurzy, stáže a praxe, podporu zahájení podnikání, ale i zvýšení kvality služeb pro osoby hledající zaměstnání nebo nové uplatnění na trhu práce. Podnikatelé mohou program kombinovat s OP Podnikání a inovace. O dotaci mou žádat obce, kraje, poradenské a vzdělávací instituce, podnikatelé, zaměstnavatelé, úřady práce, nestátní neziskové organizace, Ministerstvo práce a sociálních věcí Program je rozdělen do pěti prioritních os, z nichž pátá je určena na administraci a propagaci programu.Program je určen pro celé území ČR.

Aktuální výzvy najdete zde. 

 

 • Dotace na podporu zaměstnanosti jsou určeny především na lepší uplatnitelnost na trhu práce pro ohrožené osoby, kterými jsou především absoloventi, osoby s handicapem, ženy pečující o děti, ale i starší osoby - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, PORADENSTVÍ, REKVALIFIKACE, STÁŽE A PRAXE, ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ.
 • Další oblastí , do které směřují dotace je boj s chudobou a sociální začleňování, Podporováno je především sociální podnikání, rozvoj chráněných dílen, ale i preventivní programy pro ohrožené skupiny a dostupné socální a zdravotní služby - SOCIÁLNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ PODNIKY, CHRÁNĚNÉ DÍLNY, VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÉ PROGRAMY, SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY.
 • Sociální inovace a mezinárodní spolupráce v této oblasti má zvýšit efektivitu sociálních inovací. Dotace je možné čerpat na vybudování vhodné infrastruktury i na neinvestiční projekty - INFRASTRUKTURA, SOCIÁLNÍ EXPERIMENTY, OSVĚTA, SOUTĚŽE, VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ FRANŠÍZY, PRÁCE S MIGRANTY.
 • Pro dobře fungující trh práce je nezbytná i efektivní veřejná správa. Proto dotace směřují i do této oblasti. Jsou určené pro obce, kraje, státní organizace a mají pomoci modernizovat státní správu - MODERNIZACE.

OP DOPRAVA

Program je určen především na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Modernizaci, rekonstrukci a výstavbu dálnic a ostatních silnic na síti TEN-T, ale také městských okrůhu, obchvatů a přeložek, tak aby se ulehčilo obcím od tranzitní dopravy. Dotaci lze získat i na výstavbu dobíjecích stanic a napájecích stanic pro alternativní pohony.  Podporována je i železniční a lodní doprava.  Dotace jsou určeny pro celé území ČR. Mohou o ně žádat především vlastníci a správci dotčené infrastruktury, ale také obce, kraje a podnikatelé. Program má čtyři investiční priority, z nich čtvrtá slouží pouze pro administraci a propagaci programu.

Aktuální výzvy najdete zde. 

 

 • Dotace pro železniční dopravu jdou především na výstabu, rekonstrukci a obnovu tratí, nákup vozidel, nákup prostředků a technologií pro zvýšení bezpečnosti, modernizaci dopravních cest - TRATĚ, VOZIDLA, TECHNOLOGIE, DOPRAVNÍ CESTY, STANICE, VOZIDLA
 • Dotace pro vodní dopravu jsou především na modernizaci a výstavbu infrastruktury, plavebních stupňů a komor i objektů ke zvýšení bezpečnosti - INFRASTRUKTURA:, PLAVIDLA
 • Dotace pro silniční dopravu jsou především na výstavbu nových úseků dálnic a rychlostních silnic včetně zařízení a technologií na zvýšení bezpečnosti. Ale podpořeny budou i aktivity, které povedou ke zvýšení využívání vozidel na alternativní pohony, - SILNICE A DÁLNICE, OBCHVATY A PŘELOŽKY, TECHNOLOGIE,  DOBÍJECÍ STANICE, NAPÁJECÍ STANICE LCG, CNG
 • Dotace pro kombinovanou dopravu jsou především na budování překladišť, modernizaci a výstavbu terminálů i na nákup dopravních prostředků a technologií. Podporováno je i větší využití veřejné hromadné přepravy - TERMINÁLY A PŘEKLADIŠTĚ, INFRASTRUKTURA, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, TECHNOLOGIE.

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

Program je určen na snížení znečištění podzemních a povrchových vod, zajištění dodávek pitné vody, Prioritou je i protipovodňová a protierozní ochrana, zlepšení kvality ovzduší především snížením emisí z lokálního vytápění nebo zemědělských a průmyslových provozů, ale i z dopravy, podporou elektromobilů a dalších druhů alternativních pohonů vozidel. Obce, školy a další veřejné instituce mohou čerpat dotace na zateplení nebo změnu vytápění. Dotace lze získat také na likvidaci a další využití odpadu, odstraňování nepovolených skládek a starých ekologických zátěží. O dotaci mohou žádat obce, kraje, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, církve, školy, výzkumné instituce a další subjekty. Program má šest investičních priorit, z nichž poslední je určena pouze na administraci a propagaci programu.

Aktuální výzvy najdete zde. 

 

 

 • Jednou z oblastí, na které je možné získat dotace je ochrana podzemních a povrchových vod i zajištění kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo. Podporována je modernizace, intenzifikace a výstavba ČOV, kanalizací i vodovodů včetně doprovodné infrastruktury - KANALIZACE, ĆOV, VODOVODY, POVODNĚ
 • K ochraně ovzduší mají přispět především dotace na výměnu kotlů na fosilní paliva v domácnostech. Také opatření ke snižovaní emisí mají prioritu. Dotace je možné získat na nákup strojů a technologií, které přispějí ke snižovaní emisí amoniaku v převážně zemědělských provozech nebo na instalaci filtrů a dalších systémů, které povedou ke snížení emisí z produkce. Podporována je rekonstrukce tepláren nebo čistících vozů - VÝMĚNA KOTLŮ, SNIŽOVÁNÍ EMISÍ, VYTÁPĚNÍ, SNIŹOVÁNÍ PRAŠNOSTI V OBCÍCH A MĚSTECH, SLEDOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ.
 • Hospodaření s odpady jsou další prioritou, na kterou lze čerpat dotaci. Smyslem je co nejvíce odpadu vrátit zpět do oběhu. Proto je podporována výstavba kompostáren, bioplynových stanic, ale i třídění odpadu, svoz a jeho další využití. Dotaci lze získat na nákup bagrů, nakladačů, drtičů a mlýnů, kontejnerů i další techniky - TŘÍDĚNÍ ODPADU, LIKVIDACE ODPADU, KOMPOSTÁRNY, BIOPLYNOVÉ STANICE, NAKUP STROJŮ A TECHNOLOGIÍ, VÝSTAVBA, SKLÁDKY
 • Důležité je i zvýšení biodiverzity a posilování přirozené funkce, krajiny, která tak lépe odolávává klimatickým jevům. Rovněž revitalizace zeleně v  obytných zónách měst a obcí přispívá ke zlepšení stavu životního prostředí - BIODIVERZITA, FUNKCE KRAJINY, REVITALIZACE ZELENĚ, 
 • Energetické úspory jsou podporovány u veřejných budov. Obce i města mohou zateplovat budovy obecních úřadů, škol i ostatních budov, také mohou vyměnit okna a dveře, zateplit střechy a využít obnovitelných zdrojů energie - ZATEPLENÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP

Program je určen na podporu rozvoje regionů. Nahrazuje ROP z minulého programového období. Dotace z tohoto programu směřují na obnovu a modernizaci dopravní infrastruktury, včetně podpory veřejné hromadné dopravy, na podporu složek integrovaného záchranného systému a ochranu reginů před katastrofami. Další oblastí jsou sociální a zdravotnické služby, především rozvoj sociálního podnikaní. Dotace jsou poskytovány na sociální byty nebo azylové domy. Z tohoto programu je možné získat dotaci na zateplení, výměnu kotlů nebo využití obnovitelných zdrojů energie v bytových domech. Vlastníci kulturních a přírodních  památek mohou žádat o dotaci na jejich obnovu, zpřístupnění a dobudování chyb ějící infrastruktury. Vzdělání je další důležitou oblastí, do které je směřována podpora.  O dotace mohou žádat obce, kraje, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a další subjekty. Program má pět prioritních os, z nichž poslení je určena pouze na administraci a propagaci programu.

 Aktuální výzvy najdete zde. 

 • Dotace do infrastruktury je určena především na výstavbu, rekonstrukci a obnovu silnic II. a III. třídy, a dále na rozvoj přepravních terminálů městské hromadné dopravy, nákup vozidel šetrných k životnímu prostředí a rozvoj cyklistiky - SILNICE, MHD, VOZIDLA, CYKLOSTEZKY
 • Integrovaný záchraný systém, kam patří požárníci, zdravotníci i policie může nakoupit nová vozidla, vybudovat výcviková střediska, nakoupit techniku potřebnou na likvidaci havárií nebo nově vybavit stanice IZS - VÝCVIKOVÁ STŘEDICKA, TECHNIKA.
 • Zdravotnické a sociální služby mohou být dáe rozvíjeny. Dotace jsou poskytovány na budování infrastruktury, nákup přístrojového vybavení, ale také na výstavbu sociálních bytů, komunistních center nebo rozvoj sociálních podniků - BYTY, KOMUNITNÍ CENTRA, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ PODNIKY, 
 • Dotace do vzdělání jdou především na rozšíření kapacit mateřských a základních škol, na modernizaci a rekonstrukci učeben, laboratoří a dílen, nákup pomůcek a vybavení - ROZŠÍŘENÍ KAPACIT, REKONSTRUKCE, POMŮCKY A VYBAVENÍ.
 • Dotace na zateplení jsou určeny pro rodinné a obytné domy, je možné zateplit obvodové pláště i střechu, vyměnit okna, nakoupit nové kotle, tepelná čerpadla nebo instalovat obnvitelné zdroje energie - ZATEPLENÍ, VYTÁPĚNÍ, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE.
 • Komunitně vedený místní rozvoj a efektivní veřejná správa jsou další podporované oblasti - KOMUNITNÍ MÍSTÍ ROZVOJ, VEŘEJNÁ SPRÁVA.
 • Kulturní a přírodní dědictví je možné obnovat z dotací, které jsou poskytovány a na zpřístupnění, dobudování infrastruktury a propagaci - OBNOVA, ZPŔÍSTUPNĚNÍ, INFRASTRUKTURA, PROPAGACE.

OP PRAHA - PÓL RŮSTU

Program je určet jen pro Hlavní město Prahu, jsou z něho financovány specifické potřeby tohoto jedinečného město. Dotace jsou určeny na podporu vědy a výzkumu, rozvoj městské hromadné dopravy, snižování energetické náročnosti, ale také na podporu podnikání malých a středních firem, budování sociální a zdravotnické infrastruktury a vzdělávání. O dotace mohou žádat podnikatelé, vysoké školy, vědecko výzkumné instituce, nestátní neziskové instituce, Hlavní město Praha a jeho měststké části , profesní a zájmová sdružení.

Aktuální výzvy najdete zde. 

 

 

 • Jsou podporovány projekty jejichž cílem je aplikace výsledků vědy a výzkumu i excelentní výzkum - VĚDA A VÝZKUM.
 • Snižování energetické náročnosti je zaměřeno na zvýšení energetické účinnosti veřejného osvětlení, instalaci nových systémů, zateplení budov i podporu využívání obnovitelných zdrojů energie - ENERGIE 
 • Veřejná hromadná doprava je podpořena zejména výstavbou záchytných parkovišť - MOBILITA
 • Dotace pro zdravotnické a sociální služby směřují především do budování infrastruktury. Je možné budovat azylové domy, chráněné bydlení nebo zřizovat sociální podniky, Dotaci lze získat i na programy pro mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo kulturní projekty - BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ PODNIKY, VÝCHOVNÉ A OSVĚTOVÉ PROJEKTY.
 • Podporována je výstavba a rozšíření mateřských a základních škol, programy splopráce školských a ostatních institucí nebo vzdělávání pedagogických pracovníků - ŠKOLY A ŠKOLKY, SPOLUPRÁCE, VZDĚLÁVÁNÍ.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Tento program je určen pro zemědělce, včetně začínajících, pro výrobce potravin i vlastníky llesů, luk a pastvin. Jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost zemědělců i potravinářů ať už nákupem nových strojů, rekonstrukcí nebo výstavbou nových stájí, skladů, zpracovatelských provozů, skleníků nebo zakládáním školek. Dotace je možné získat i na ekologické zemědělství, zlepšení životních podmínek zvířat, výsadbu a ochranu lesů nebo pozemkové a terenní úpravy. Část dotací směřuje i do zkvalitnění života ve venkovských oblastech především prostřednictvím iniciativi LEADER.

Aktuální výzvy najdete zde.

 

 

 • Dotace na rozvoj zemědělského podniku jsou určeny pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Především jsou to investice do výstavby a rekonstrukce stájí, skladů, skleníků, nosných konstrukcí, kontejneroven, pařeňišť, sušíren, nákup strojů a technologií, nákup zvířat, nákup osiv a hnojiv, výstavba kotelen a peletáren nebo nákupy nemovitostí - NEMOVITOSTI, STROJE, TECHNOLOGIE, ZVÍŘATA, OSIVA,.
 • Dotace pro začínající zemědělce jsou určeny pro mladé do 40 let, kteří nepodnikají v oblasti zemědělství déle, než 3 roky. Tento dotační titul jim usnadní začátky podnikání. Mohou získat dotace na nemovitosti, nákup strojů a technologií, zvířat, krmiv, osiv i na propagaci.
 • Dotace pro výrobce potravin jsou určeny na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci výrobních provozů, nákup strojů, zařízení a technologií, monitorování kvality nebo marketing - NEMOVITOSTI, STROJE, MARKETING
 • Dotace na využití lesů jsou určeny na nákup strojů a technologií na těžbu dřeva, nákup koní, školkařskou činnost, zalesňování nebo zpracování potěžebních zbytků - STROJE, ZVÍŘATA, ŠKOLKY.
 • Dotace pro zpracovatele dřeva jsou určeny na nákup strojů a zařízení, nákup pozemků i výstavbu a rekonstrukci provozoven - STROJE, NEMOVITOSTI
 • Dotace na zlepšení životních podmínek zvířat mohou využít chovatelé skotu a prasat. Jejich cílem je kompenzovat zemědělcům ztrátu, která jim vznikne zavedením podporovaných opatření - SKOT, PRASATA.
 • Ekologické zemědělství je další z podporovaných oblastí, stejně jako platby v ránci sítě NATURA 2000 nebo envirinmentální a klimatická opatření - LOUKY, PASTINY? LESY.
 • Efektivní využívání energie je nutné i v zemědělství, proto lze získat dotace na lepší využití vody, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavadění opatření na snižování skleníkových plynů a amoniaku, budování bioplynových stanic, kompostáren a peletáren - VODA, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, SNIŽOVÁNÍ AMONIAKU, ZPRACOVÁNÍ ODPADU.
 • Dotace mohou podnikatelé získat i na diverzifikaci výroby - DIVERZIFIKACE
 • Dotace na lesnickou a zemědělskou infrastrukturu jsou určeny na budování cest, zlepšování odtokový poměrů v území - CESTY, OSTATNÍ OPATŘENÍ

OP RYBÁŘSTVÍ

Tento program je určen především pro podnikatele v akvakultůře, to jest pro chovatele a zpracovatele ryb. Podnikatele mohou odbahňovat rybník, stavět nové, modernizovat chovná  zařizení nebo rozšiřovat chovy. Dotace mohou získat i začínající podnikatelé. Také zpracovatelé mohou žádat o dotaci především na modernizaci zpracovatelských provozú nebo snižování energetické náročnosti výroby. Dotace směřují i do marketingu a propagačních kampaní.

Aktuální výzvy najdete zde.

 

 

 • Dotace na rybníky jsou určeny na zakládání nových a rekonstrukci a odbahnění stávajících rybníků, také na nákup recirkulačních a prútočných systémů nebo zavádění nových znalostí do praxe. Podporováno je také využití vodních plok k rekreaci - RYBNÍKY
 • Dotace na ryby směřuje do rozšiřování chovu, boji proti predátorům a nepůvodním druhům, ale také vysazování úhoře do našich řek - RYBY
 • Dotace na zpracoávní ryb slouží k rozšíření nabídky ryb a rybích produktů. Zpracovatelé mouh získat dotaci na modernizaci a rekonstrukci provozoven, zavádění bezpečnostích a hygienických opatření, na nákup strojů nebo na úspory energie - ZPRACOVÁNÍ RYB

Evropská unie je politické a ekonomické seskupení 28 evropských států. Má sedm základních institucí a sestavuje vlastní rozpočet. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny příspěvky členských států, které jsou závislé na hrubém národním produktu a dani z přidané hodnoty, dále příjmy z cel vybraných při dovozech z nečlenských států EU a ostatní příjmy (daně zaměstnanců Evropské unie, pokuty a podobně). Výdaje rozpočtu jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí. První oblastí je konkurenceschopnost a soudržnost. Druhou oblastí je životní prostředí, zemědělství a rybolov. Třetí oblastí je svoboda, bezpečnost a právo. Čtvrtou oblastí jsou globální problémy. Pátou oblastí jsou náklady na administrativu EU.

Finanční podporu, dotaci nebo grant z Evropské unie mohou získat soukromé i veřejné subjekty. Způsobů, jak je získat, je celá řada. Největší část dotací a podpor je rozdělována prostřednictvím institucí jednotlivých členských států. Menší množství potom z grantových programů, které jsou poskytovány přímo z rozpočtu Evropské unie. Tyto programy mohou být komunitární, nejsou vyhlašovány členskými státy, ale přímo orgány unie nebo to mohou být grantové výzvy Evropské komise.

Finanční prostředky, které čerpají jednotlivé státy a ze kterých jsou financovány dotační programy, jsou poskytovány z Evropských fondů. Z těchto fondů má každá členská země možnost čerpat určitý objem financí. Fondy jsou určeny k podpoře hospodářského rozvoje členských států Evropské unie. Existuje 5 hlavních fondů - EFRR, ESF, FS, EZFRV, ENRF. Kromě těchto fondů jsou ještě další fondy, například Fond solidarity nebo Fond předvstupní pomoci. 

Programová období Evropské unie jsou sedmi letá. Česká republika mohla finanční prostředky čerpat v programovém období 2004 -2006, 2007 - 2013, 2014 -2020. Pro každé období byly vypsány jednotlivé operační programy, které určují na jaké projekty je možné finanční prostředky čerpat. Každý program je dělen do prioritních os. Pro jednotlivé programy jsou určeny podmínky, za kterých je možné žádat o dotaci nebo podporu. Jsou určeny pro široké množství aktivit od podnikání, přes výzkum až po podporu zemědělství. 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů