Výzvy OPŽP

1. VÝZVA - KANALIZACE A ČOV

Dotace je možné získat na výstavbu kanalizací, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, včetně decentralizovaných řešení.

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: pouze úspěšní příjemci podpory z LXI. výzvy z OPŽP 2007-2013

2. VÝZVA - VODOVODY

Dotace je možné získat na výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, včetně souvisejících objektů.

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: pouze úspěšní příjemci podpory z LXI. výzvy z OPŽP 2007-2013

3. VÝZVA - PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Dotace je možné získat na výstavbu povrchových a vsakovacích a retenčních nádrží, podzemních vsakovacích a retenčních prostror, vyplněných vhodným materiálem nebo regulací odtoku, vsakovacích šachet a stabilizaci a sanaci svahových nestabilit.

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, školy, NNO, církve, podnikatelé

4. VÝZVA - PREVENTIVNÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Dotace je možné získat na budování a rozšíření varovných, hlásných předpovědních a výstražných systémů a tvorbu digitálních povodňových plánů.

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, NNO

5. VÝZVA - MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU

Dotace je možné získat na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu, výstavbu sběrných dvorů, skladů komunálního odpadu, systému pro separaci odpadu a výstavbu, vybavení a modernizaci kompostáren.

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: kraje, obce, svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, školy, NNO, církve, podnikatelé

6. VÝZVA - INVENTARIZACE A ODSTRANĚNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Dotace je možné získat na inventarizaci kontaminovaných lokalit

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: příspěvkové organizace

7. VÝZVA - INVENTARIZACE A ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Dotace je možné získat na realizaci průzkumných prací a zpracování analýzy rizik kontaminovaných lokalit a dále na sanaci nejvážněji kontaminovaných lokalit

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, školy, NNO, církve, podnikatelé, družstva

8. VÝZVA - SNÍŽENÍ EMISÍ

Dotace je možné získat na náhradu a rekonstrukci spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů a zdrojů emitujících těkavé látky na snižování emisí amoniaku, omezování prašnosti (vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení), pořízení technoogií a změny technologických postupů, které povedou ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NO, SO2, NH3, VOC, rekonstrukci a budování tepláren.

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 13.11.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, školy, NNO, církve, podnikatelé, družstva

9. VÝZVA - OCHRANA VÝZNAMNÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Dotace je možné získat na sběr informací a podkladů, přípravu plánů a zásad péče, vyznačení lokalit v terénu

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 31.12.2016
 • Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR, správy národních parků

10. VÝZVA - OCHRANA VÝZNAMNÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Dotace je možné získat na implementaci soustavy NATURA 2000, plánování a zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy NATURA 2000

 • Příjem žádostí: 14.8.2015 - 14.10.2015
 • Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů
 • Příjemci dotace: kraje, obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, školy, NNO, církve, podnikatelé, družstva

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů