OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

POZOR NOVÉ VÝZVY JSOU JIŽ K DISPOZICI ZDE!!!

Tento program je zaměřený na podporu podnikání především malých a středních firem. Jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost firem a podpořit vznik nových pracovních míst. Podporována je věda a výzkum, výstavba a rekonstrukce nemovitostí, dosahování energetických úspor, zavádění nových ICT řešení, vzdělávání podnikatelů i zaměstnanců, nákup strojů a technologiíí, využívání a zpracování odpadu i obnovitelných zdrojů energie. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  Program je rozdělen na 5 prioritních os. 

 

 

 


PRIORITNÍ OSA 1 - ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE

 

Tato prioritní osa je zaměřena na podporu výzkumu vývoje a inovací. Je rozdělena do několika podprogramů, které odpovídající specifickým cílům "zvýšení inovační výkonnosti podniků" a "Rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a věřejnými vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi".

 

 

 

 • Podprogram POTENCIÁL - dotace jsou poskytovány na založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Lze pořídit pozemky, budovy, stroje a zařízení, mobiliář i uhradit provozní náklady centra. Dotace je až do výše 50%. Maximální výše dotace je 200 mil. Kč/projekt.
 • Podprogram INOVACE - dotace jsou poskytovány na zavádění inovací, které ve větší či menší míře vznikly ve spolupráci s akademickou a výzkumnou sférou do podnikové praxe. Mohou to být inovace produktu (výrobku nebo služby), inovace procesu výroby nebo poskytování služeb, inovace organizace (zavádění nových informačních systémů), marketingové inovace (e-shopy, obaly a pod.). Dotace je až do výše 45%. Maximální výše dotace je 200 mil. Kč/projekt.
 • Podprogram APLIKACE - dotace jsou poskytovány na realizaci průmyslového výzkumu a vývoje, kde výstupem musí být funkční prototyp nebo poloprovoz nebo ověřená technologie nebo software nebo průmyslový vzor. Dotace je až do výše 80%. Maximální výše dotace je 200 mil. Kč/projekt.
 • Podprogram INOVAČNÍ VOUCHERY - dotace jsou poskytovány na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací a podporu inovační infrastruktury inovačních center a vědeckotechnických parků. Dotace je až do výše 100%.
 • Podprogram PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU - dotace jsou poskytovány na spolupráci malých a středních podniků s univerzitami. Transfer znalostí musí být realizován za účasti absoloventa magisterského nebo doktoranrského studia. Uhradit je možné pouze náklady univerzity. Dotace je až do výše 70%.
 • Podprogram SPOLUPRÁCE - dotace jsou poskytovány na rozvoj a zakládáníklastrů. Podporován je kolektivní výzkum, založení, rozvoj a vybavení centra klastru a jeho intenacionalizace. Dotace je až do výše 75%.
 • Podprogram SLUŽBY INFRASTRUKTURY - dotace jsou poskytovány na výstavbu, rozvoj a provoz vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center. Dotace je až do výše 75%.

PRIORITNÍ OSA 2 - ROZVOJ PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Tato prioritní osa je určena pro malé a střední podniky. Je rozdělena do několika podpprogramů. Podnikatelé včetně začínajících mohou získat dotaci na nákup atrojů a technologií, rekonstrukce a nákup provozoven, vybudovaní školících středisek i na propagaci svých výrobků a služeb především na mezinárodních výstavách a veletrzích.

 

 

 

 • Podprogram TECHNOLOGIE - dotace jsou poskytovány na nákup strojů a technologií, včetně potřebných licencí, patentů, software, a služby souvisejicí s uvedení stroje nebo zařízení do provozu. O dotaci mohou žádat i začínající podnikatelé. Dotace je až do výše 45%. Minální výše dotace je 1 mil. Kč (0,1 mil Kč pro začínající mikropodniky), maximální výše dotace je 20 mil. Kč.
 • Podprogram MARKETING - dotace jsou poskytovány na účast na zahraničních výstavách a veletrzích. Žadatel dostane dotaci na pronájemm zřízení a provoz stánku, dopravu exponátu i tvorbu vícejazyčných propagačních a informačních materiálů. Dotace je až do výše 50%. Minimální výše dotace je 200 tis. Kč a maximální 5 mil. Kč.
 • Podprogram NEMOVITOSTI - dotace jsou poskytovány na vybudování nebo revitalizaci průmyslových zón a dále na rekonstrukce objektů. Je možné hradit projekční a inženýrské činnosti, stavební práce včetně vybudování sítí, odstranění staveb i nákup pozemků a nemovitostí. Dotace je až do výše 45%. Minimální výše dotace je 1 mil.. Kč a maximální 200 mil. Kč.
 • Podprogram ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA - dotace jsou poskytovánny na výstavbu a rekonstrukci školících středisek pro zaměstnance, zaměstnavatelé a podnikatelské subjekty. Je možné hradit stavební a inženýrské činnosti, nákup pozemků a nemovitostí, ale i strojů, zaříízení, softwaru a dalších pomůcek nutných pro provoz školících středisek. Dotaci je možné získat i na pořádání vzdělávácí kurzů, služby lektorů a podobně. Dotace je až do výše 50%. Minimální výše dotace je 500 tis.. Kč.

PRIORITNÍ OSA 3 - ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ ENERGIÍ

Tato prioritní osa je určena na podporu snižování energetické náročnosti v podnikatelském sektoru, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů. Je rozdělena do několika podprogramů, z nichž mohou podnikatelé čerpat dotace na zateplení nemovitostí, budování vodních elektráren, zavádění opatření která povedou ke snížení energetické náročnosti výroby. Podporována je výstavba čerpacích stanic na LPG a CNG, výstavba dobíjecích stanic a nákup elektromobilů.

 

 

 • Podprogram OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - dotace jsou poskytovány na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren (do 10 MW), vyvádění tepla ze stávajících bioplynových stanic, na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. Je možné hradit stavební práce, nákup pozemků, nákup zařízení i náklady na energetické audity a studie.
 • Podprogram SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - dotace jsou poskytovány na zateplení a výměnu oken a dveří, rekonstrukci a modernizaci rozvodů elektřiny, plynu a tepla, zavádění systémů měření a regulace, modernizaci osvětlení, využití odpadní energie ve výrobě, instalaci OZE pro vlastní potřebu, instalaci kogeneračních jednotek, výstavbu budov, které dosáhnou pasivního energetického standardu.
 • Podprogram SMART GRIDS I (DISTRIBUČNÍ SÍTĚ) - dotace jsou poskytovány na zlepšení kvality, spolehlivosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. O dotace mohou žádat pouze provozovatelé distribuční sítě.
 • Podprogram NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - dotace jsou poskytovány na nákup elektromobilů, zavádění technologií akumulace energie, zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách, zavádění technologií na využití biometanu, nákup strojlů a technologií na získávání surovin z odpadu,
 • Podprogram ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI SOUSTAV - dotace jsou poskytovány na rekonstrukci a rozvoj soustav zásobování teplem a zavádění a zvyšování účinnnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla. 
 • Podprogram SMART GRIDS II (PŘENOSOVÁ SÍŤ) -  dotace jsou poskytovány na zlepšení kvality, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. O dotace mohou žádat pouze provozovatelé přenosové sítě.

PRIORITNÍ OSA 4 - VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET, ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

Tato prioritní osa je určena na rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí a ICT a sdílené služby. Dotaci nelze získat na aktivity, které směřují do oblasti turistického ruchu (hotely, lászně, restaurace, volnočasové aktivity a pod.) a služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školících středisek nebo  služby web-hostingu.

 

 

 

 

 

 • Podprogram VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET - dotace je určena na podporu výstavby sítí nové generace v tak zvaných "bílých místech".
 • Podprogram ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - dotace je určena na výstavbu a rekonstrukci center sdílených a datových služeb, včetně nákupu pozemků, vybavení hardwaru a softwaru a provozních nákladů. Na ICT lze získat i dotaci na nájemné, osobní náklady a služby expertů.

 

 

 

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů