OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tento program je zaměřený především na spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Hlavní důraz bude kladen na to, aby vzdělání korespondovalo s potřebami trhu práce. Na rozdíl od programového období 2007 - 2013 není v takové míře podporován vznik nových výzkumných center, s vyjímkou území Hlavního města Prahy. Podpora je zaměřena na rozvoj stávajících vědecko-výzkumných pracovišť. Další oblastí podpory je posílení spolupráce s mezinárodními výzkumnými týmy. Podpora vzdělání bude zaměřena na zkvalitnění výuky na vysokých školách, středních a základních školách, předškolních zařízeních, pořádání vzdělávacích kurzů, podporu studentů se specifickými potřebami. Podporovány budou také volnočasové aktivity dětí, žáků a mládeže

Předběžný harmonogram výzev z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání si můžete prohlédnout zde.

 


PRIORITNÍ OSA 1 - POSILOVÁNÍ KAPACIT PRO KVALITNÍ VÝZKUM

Tato prioritní osa je zaměřena na zlepšení podmínek pro vědu a výzkum. Je rozdělena do několika specifických cílů. O dotace mohou žádat především  vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Jsou určeny na vybudování infrastruktury, nákup vybavení, zlepšení podmínek pro vědecké týmy, navázní mezinárodní spolupráce i spolupráce podniků a vědecko výzkumných institucí. 

 

 

 

 

 • ZVÝŠENÍ MEZINÁRODNÍ KVALITY VÝZKUMU A JEHO VÝSLEDKŮ - dotace jsou určeny na rozvoj kapacit výzkumných týmů, včetně zajištění materiálnch podmínek, na budování a modernizaci výzkumných center a pořízení vybavení, zapojení týmů do mezinárodního výzkumu, financování výzkumných projektů a budování návštěvnických center ve výzkumných zařízeních.
 • BUDOVÁNÍ KAPACIT A POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU - dotace jsou určeny na realizaci společných projektů a navázání dlohodobé spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou.
 • ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY - dotace jsou určeny na budování a modernizaci infrastruktury vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR.
 • ZLEPŠENÍ STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ VÝZKUMU - dotace jsou určeny na vytváření a rozvoj informačních systémů, nové systémy hodnocení a rozvoj řízení.

PRIORITNÍ OSA 2 - ROZVOJ VYSOKÝCH ŠKOL A LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM A VÝVOJ

Tato prioritní osa je zaměřena na zkvalitnění výuky na vysokých školách, především na závadění moderních metod výuky, přizpůsobení nabízených oborů potřebám trhu práce, rozvoj mezinárodní spolupráce vysokých škol, stáže a praxe studentů i pedagogů, Dále na popularizaci vědy, snižování studijní neúspěšnosti, Další oblastí je přizpůsobení vysokých škol studentů se specifickými potřebami. Vysoké školy mohou také získat dotace na rozvoj a modernizaci laboratoří, učeben a ostatních prostor pro výuku.

 

 

 • ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH - dotace jsou určeny na modernizaci výuky, navýšení bakalářských studijních programů a oborů zaměřených na praxi a lepší přizpůsobení výuky i vyučovaných oborů potřebám trhu práce  včetně stáží a výměnných programů.
 • ZVÝŠENÍ ÚČASTI STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI - dotace jsou určeny na poradenské a asisteční služby pro studenty se specifickými potřebami a to včetně vzdělávání akademických pracovníků pro práci s těmito studenty.
 • ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁN NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH - dotace jsou určeny na pořádání kurzů v programech celoživotního vzdělávání a na zvyšovaní kvalifikace akademických pracovníků, kteří zajišťují tyto kurzy.
 • KVALITA A STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VYSOKÝCH ŠKOL - dotace jsou určeny na vytvoření, zavedení a rozvoj systémů zajišťování kvality výuky na vysokých školách i zajišťování efektivních systémů řízení.
 • ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VÝUKU SPOJENOU S VÝZKUMEM - dotace jsou určeny na zatraktivnění vědy a výzkumu, další vzdělávání pracovníků výzkumných institucí, popularizaci vědy a podporu přílivu špičkovýžch odborníků z podnikové sféry i ze zahraničí do vědeckých intitucí i na vysoké školy.
 • ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY VYSOKÝCH ŠKOL - dotace jsou určeny na rozvoj a modernizaci laboratoří, učeben a prostor, které slouží pro praktickou výuku.

PRIORITNÍ OSA 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.

Tato prioritní osa je zaměřena na regionální školství, Důraz je kladen na inkluzi ve vzdělání a rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáku. Dotace je možné získat i na zvyšovaní kvalifikace pedagogických pracovníků. Podpořena budou i opatření, která zvýší motivaci žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů. 

 

 

 

 

 • ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - dotace jsou určeny na zvýšení kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání.
 • ZLĚPŠENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ V KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍCH - dotace jsou určeny především na další vzdělávání pedagogů, ale i vytváření partnerství mezi školami a organizacemi zájmového vzdělávání.
 • ROZVOJ SYSTÉMU STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ - dotace jsou určeny na zvýšení kompetencí aktérů vzdělávácího systému, vytvoření standardů, monitoringu a hodnocení všech prvků systémýu.
 • ZKVALITNĚNÍ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH A ZAČÍNAJÍCÍCH PEDAGOGŮ - dotace jsou určeny na rozvoj sítě pedagogických fakult i usnadnění vstupu mladých pedagogů do praxe.
 • PŘIZPŮSOBENÍ VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBÁM TRHU PRÁCE - dotace jsou určeny na podporu mottivace dětí a žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů.
 • KVALITNÍ PODMÍNKY PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - dotace jsou určeny na rozvoj kompetencí pedagigických pracovníku, aby byli schopni rozeznat potřeby a potenciál jednotlivých dětí a žáků.  
 • SOCIÁLNÍ INTEGRACE DĚTÍ A ŽÁKŮ - dotace jsou určeny na zkvalitnění vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských i ostatních dětí a žáků. 

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů