OP Zaměstnanost

Tento program je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti. Velký důraz je kladen na rovné příležitosti mužů a žen. Cílem je adaptabilní a vzdělaná pracovní síla. Podporovány jsou aktivity zvyšující úroveň znalostí a dovedností pracovníků v souladu s potřebami trhu práce, zlepšit systém dalšího vzdělávání, zvýšit uplatnitelnost osob ze sociálně vyloučených skupin. Podporovány jsou také služby pro rodiny s dětmi a další navazující služby podporující sociální začleňování. Dále je tento program zaměřen na boj s chudobou, zvýšení kvality péče o duševní zdraví a zmírnění prohlubujících se negativních regionálních rozdílů. Důležitou oblastí podpory je modernizace státní správy, důraz je kladen na zvýšení její efektivity a transparentnosti. 

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost si můžete prohlédnout zde


PRIORITNÍ OSA 1 - PODPORA ZAMĚSTNANOSTI A ADAPTABILITY PRACOVNÍ SÍLY

Tato prioritní osa je zaměřena na zýšení zaměstnanosti. Dotaci je možné získat především na rekvalifikační kurzy, poradensku činnost v oblasti zaměstnanosti, ale i na zvyšování kvalifikace pracovníků poskytujících služby v této oblasti. Dotace jsou určeny především na programy pro ohrožené skupiny, jako jsou mladí lidé, občané z národnostních menšin, starší pracovníci nebo ženy pečující o děti. 

 

 

 

 

 • ZVÝŠIT ZAMĚSTNANOST ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB - dotace jsou určeny na rekvalifikace, kurzy, poradenskou a informační činnost i podporu vytváření nových pracovních míst. 
 • SNÍŽIT ROZDÍLY MUŽŮ A ŽEN NA TRHU PRÁCE - dotace jsou určeny na vybudování dostupných a provoz dětských skupin i klubů, profesní vzdělávání žen, advokátní služby, zavádění flexibilních forem práce i zapojení mužů do péče o děti.
 • ZVÝŠIT ODBORNOU ÚROVEŇ PRACOVNÍKŮ - dotace jsou určeny na tvorbu a realizaci vzdělávacích kurzů a programů pro zaměstnance i OSVČ, odborné stáže v podnicích i spoluupráci podniků a vzdělávacích institucí.
 • MODERNIZACE INSTITUCÍ TRHU PRÁCE - dotace jsou určeny na rozvoj institucí trhu práce, tvorbu, rozvoj a realizaci vzdělávacích programů pro pracovníky těchto institucí.
 • ZVÝŠIT ZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ - dotace jsou určeny na poskytování poradenské činnosti, zprostředkování zaměstnání, rekvalfikace pro mladé.

PRIORITNÍ OSA 2 - SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

Tato prioritní osa je zaměřena na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených. Dotace je možné získat především na vznik a rozvoj sociálního podnikání, podporu bydlení spojenou se sociálními a zdravotními službami, programy na prevenci závislostí, programy pro osoby po výkonu trestu, ale i programy pro zdravotně postižené seniory a děti. 

 

 

 

 

 • ZVÝŠENÍ UPLATNITELNOSTI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB NA TRHU PRÁCE - dotace jsou určeny na programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené, včetně spojení podpory bydlení , sociální práce a zdravotní péče pro tyto osoby. Dále na programy právní ifinanční gramotnosti, prevenci závislostí.
 • ROZVOJ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY - dotace jsou určeny na podporu vzniku a rozvoje sociálního podnikání a to včetně vzdělávacích programů a poradenství.
 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY - dotace jsou určeny na na podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb především pro zdravotně postižené, senióry a děti, včetně systému sociálného bydlení spojeného s doprovodnými službami,
 • ZDRAVOTNÍ SLUŽBY - dotace jsou určeny na vzdělávání zdravotnických pracovníků, budování center zdraví i zavádění zdravotních služeb ve vybraných oborech v regionech, kde chybí.Dále na budování ambulantních zařízení v psychiatrické péči, včetně rozvoje teréních služeb.
 • ZAPOJENÍ MAS DO ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI - dotace jsou určeny na řešení lokálních problémů ve venkovských oblastech.

PRIORITNÍ OSA 3 - SOCIÁLNÍ INOVACE A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 • VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH INOVACÍ A MĚZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - dotace jsou určeny na vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku i výměnu zkušeností mezi státy. 

PRIORITNÍ OSA 4 - EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA - dotace jsou určeny na zefektivnění státní správy, snižování administrativní zátěže i její transparentní hospodaření.
 • PROFESIONÁLNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA - dotace jsou určeny na profesionalizaci veřejné správy.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů