OP Doprava

Tento program je zaměřený na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Dotace je možné získat na výstavbu a modernizaci silnic a dálnic předvším sítě TEN-T, na modernizaci železničních tratí i vodních cest., včetně řešení problémů se splavností . Podpora se týká i rozvoje napájecích stanic alternativních energií na silniční síti. Dotace je možné získat i na podporu multimodální dopravy, aby došlo ke zvýšení jejího podílu na nákladní dopravě.  Další oblastí podpory je zvyšování kvality a dostupnosti městské dopravy.  Program je rozdělen do čtyč prioritních os, z nichž čtvrtá slouží pouze pro administraci a propagaci programu.

Předběžný harmonogram výzev z OP Doprava si můžete prohlédnout zde

 


PRIORITN OSA 1 - INFRASTRUKTURA PRO ŽELEZNIČNÍ A DALŠÍ UDRŽITELNOU DOPRAVU

Tato prioritní osa je změřena na lepší využití železnice i vodních cest v nákladní dopravě. Dotace lze získat na zesplavnění toků i výstavbu a zlepšení parametrů železničních tratí. Poprováno je i budování terminálů pro multimodální přepravu včetně nákupu manipulační techniky, dopravních prostředků a přepravních zařízení. Další oblastí je veřejná doprava. Dotace je možné získat na výstavbu a modernizaci nfrastruktury pro metro, tramvaje i trolejbusy a také na nákup vozidel.

 

 

 

 

  • INFRASTRUKTURA PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU - dotace jsou určeny na modernizaci, výstavbu a zlepšování parametrů železničních tratí, včetně zvyšování komfortu a vybavenosti stanic a zastávek.
  • INFRASTRUKTURA PRO VODNÍ DOPRAVU - dotace jsou určeny na modernizaci a výstavbu infrastruktury dopravních cest, například plavebních stupňů, plavebních komor a souvisejicích objektů.
  • MULTIMODÁLNÍ DOPRAVA - dotace jsou určeny na výstavbu překladišť, napojení a vystavbu terminálů, včetně výstavby doprovodné infrastruktury, nákup nových technologií překládky včetně dopravních prostředků a přepravních jednotek (kontejnerů a pod.)
  • VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA - dotace jsou určeny na výstavbu a modernizaci infraastruktury pro městskou a příměstkou dopravu.
  • MODERNIZACE DOPRAVNÍHO PARKU - dotace jsou určeny na nákup a úpravu vozidel pro městskou a příměstskou dopravu na drážním principu (metro, tram-train, tramvaje, trolejbusy) a nákup plavidel pro nákladní vodní dopravu.

PRIORITNÍ OSA 2 - SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA NA SÍTI TEN-T

Tato prioritní osa je určena na výstavbu, dostavbu a zlepšení parametrů silnic a dálnic na síti TEN-T. Dotaci lze získat i na výstavbu dobíjecích a napájecích stanic pro alternativní pohony a instalaci prvků, které povedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

 

 

 

 

  • VÝSTAVBA A MODERNIZACE SILNIC A DÁLNIC - dotace jsou určeny na dobudování chybějicích úseků dálnic a rychlostních silnic i zlepšování parametrů existujících úseků.
  • ČERPACÍ A DOBÍJECÍ STANICE - dotace jsou určeny na výstavbu napájecích a dobíjuecích stanic pro elektřinu a zemní plyn (CNG a LNG).
  • BEZPEČNOST DOPRAVNÍHO PROVOZU - dotace jsou určeny na vybavení dopravní infrastruktury ITS a tím zvýšit plynulost provozu a zvýšit bezpečnost.

PRIORITNÍ OSA 3 - SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA MIMO SÍŤ TEN-T

Tato prioritní osa je určena na dostavbu, výstavbu a modernizaci silnic a dálnic mimo síť TEN-T. Dotace je možné získat i na výstavbu obchvatů a přeložek, aby se zabránilo dopravnímu přetížení městských aglomerací

 

 

 

 

 

  • VÝSTAVBA A MODERNIZACE SILNIC A DÁLNIC - dotace jsou určeny na výstavbu a modernizaci silnic mimo síť TEN-T a dále na výstavbu obchvatů a přeložek.

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů