OP Životní prostředí

POZOR - NOVÉ VÝZVY JSOU JIŽ K DISPOZICI ZDE!!!

Tento program je řízený Ministerstvem životního prostředí ČR. Je zaměřen na ochranu životního prostředí. O dotace mohou žádat města, obce, kraje, podnikatelé, zemědělci, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské společnosti, školy i státní podniky. Dotace jsou určeny na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Dále na snižování emisí z vytápění, podnikatelských provozů i zemědělské činnosti. Významnou prioritou je také podpora odpadového hospodářství, především třídění odpadu a využití druhotných surovin. Dotace jsou určeny i na ochranu přírody a krajiny, využívání alternativních zdrojů energie i budování naučných stezek.

Předběžný harmonogram výzev z OP Životní prostředí si můžete prohlédnout zde


PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VODY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

 

Tato prioritní osa je určena na budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod, včetně doprovodoné infrastruktury. Podporována jsou i decentralizovaná řešení. Dotace jsou poskytovány také na zajištění protipovodňové ochrany a prweventivní protipovodňová opatření. O dotace mohou žádat obce, kraje, organizační složky státu i státní podniky. Tato prioritní osa je rozdělena na čtyři specifické cíle. Dotace je až do výše 85 %.

 

 

 

 • KANALIZACE - dotace jsou určeny na výstavbu kanalizací, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod. Jsou hrazeny přípravy projektů, zpracování projektové dokumentace, nákup staveb a pozenmků, zařízení staveniště i stavební práce včetně materiálu. 
 • VODOVODY - dotace jsou určeny na výstavbu a modernizaci úpraven vody, zvyšování kvality zrojů piptné vody, výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí. Jsou hrazeny přípravy projektů, zpracování projektové dokumentace, nákup staveb a pozenmků, zařízení staveniště i stavební práce včetně materiálu. 
 • POVODŇOVÁ OCHRANA - dotace jsou určeny na zprůtočnění koryt, zvýšení retenčního potenciálu vodních toků a přilehlých niv, umožnění podňových rozlivů, plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení, vsakovací šachty, podzemní nádrže, výstavbu poldrů, výstavbu a rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží, stabilizaci a sanaci svahů.
 • PREVENTINÍ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ - dotace jsou určeny na zpracování podkladu na stanovení záplavových území a povodňových map, zpracování podkladových analýz, budování a modernizaci systému předpovědní služby, měřících stanic, varovných a výstražných systémů. Jsou hrazeny přípravy projektů, zpracování projektové dokumentace, nákup staveb a pozenmků, zařízení staveniště i stavební práce včetně materiálu, nákup strojů, zařízení, softwaru, hardwaru i licencí.

 

PRIORITNÍ OSA 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Tato prioritní osa je určena na opatření, která povedou ke zlepšení stavu ovzduší a snížení emisí. O dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby, podnikatelé, zemědělci, kraje, obce, spolky, veřejné výzkumné instituce i státní podniky. Dotace jsou poskytovány na výměnu kotlů i instalaci tepelných čerpadel v rodinných a obytných domech. Zemědělci mohou dostat dotaci na opatření, která povedou ke snížení emisí amoniaku. Podporován je i nákup čistících vozů, odprašovacích, mlžících zařízení a změny technologií, které povedou ke snížení emisí a zlepšení stavu ovzduší. Tato prioritní osa má tři specifické cíle. Dotace je až do výše 85 %.

 

 

 • SNÍŽENÍ EMISÍ Z LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ - dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva za nové ekologické nebo za tepelná čerpadla. Z dotace lze hradit nákup kotlů, instalaci tepelných čerpadel i energetický audit. 
 • SNÍŽENÍ EMISÍ ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ - dotace je určena na nákup technologií ke snižování amoniaku (zapravovače, injektory, cisterny, apod), na nákup technologií a změnu technologických postupů, které povedou ke snížení emisí TZL, NO, SO2, VOC, NH3. Na nákup čistících vozů, vodních clon, skrápěcích, mlžících a odprašovacích zařízení, výstavbu a rekonstrukci tepláren. 
 • MONITORING KVALITY OVZDUŠÍ - dotace je určena na výstavbu a obnovu systému monitoringu kvality ovzduší, pořízení a aktualizaci databází, na nákup softwaru, nákup monitorovací techniky, budování laboratoří a výstražných regulačních a předpovědních systémů.

PRIORITNÍ OSA 3 - ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

Dotace jsou určeny na budování sběrných dvorů, nákup techniky pro sběr a třídění odpadu, výstavbu kompostáren i bioplynových stanic. Podporován je nákup třídících linek, výstavba skladů, nákup strojů a zařízení na materiálové i energetické využití odpadu včetně stavebního odpadu, plastů, skla, papíru, textilu a bioodpadu. Dotaci je možné získat i na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých skládek. Tato prioritní osa má tři specifické cíle. O dotace mohou žádat kraje, obce, státní podniky, spolky, podnikatelé, občanská sdružení. Dotace je až do výše 85 %.

 

 • PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU - dotace je určena na výstavbu a modenizaci zařízení pro nakládání s odpady, modernizaci výrobních technologií, nákup technologií na zpracování a separaci odpadu. Z dotace je možné hradit nákup strojů a zařízení na třídění, úpravu i recyklaci odpadu, včetně svozové techniky, nákup počítačového vybavení včetně programů i stavební práce. 
 • MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADU - dotace je určena na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a skldování odpadu, budování a modernizaci sběrných dvorů, nákup třídících i dotřiďovaích linek, budování systému odděleného sběru odpadu a výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadu včetně stavebního. Z dotace je možné nakoupit manipulační a svozovou techniku, kontejnery, vozidla pro vysávání nečistot, dopravníky, drtiče, mlýny, apod. 
 • KOMPOSTÁRNY - dotace je určena na budování kompostáren a nákup kompostérů. Z dotace je možné nakoupit kontejnery, svozové nádoby, dopravníky, nákladní vozidla, svozovou a manipulační techniku i uhradit stavební práce, zkoušky, testy a analýzy.
 • ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU - dotace je určena na výstavbu bioplynových stanic, rekonstrukci spaloven, instalaci kotlů pro spalování odpadu v teplárnách a zařízení na výrobu paliv z odpadu. Z dotace je možné hradit nákup stohjů a zařízení, manipulační a svozové techniky, stavební práce, zkoušky, testy, analýzy. 
 • REKULTIVACE SKLÁDEK - dotace je určena na rekultivaci starých skládek. Z dotace je možné hradit stavební práce, dodávky materiálu, strojů, zařízení i služby.
 • EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE - dotace je určena na inventarizaci a kategorizaci kontaminovaqných míst, realizaci průzkumných prací a sanaci kontaminovaných lokalit.
 • SNÍŽENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK - dotace je určena na rekonstrukci zařízení, která vyrábí chemikálie, chladících zařízení, skladovacích náídrží a havarijních jímek, skladů hořlavin a hnojiv, protipožárních izolací zásobníků LPG i výstabu skladů agrochemikálií.

PRIORITNÍ OSA 4 - OCHRANA A PÉČE O PŘÍRODU A  KRAJINU

Dotace jsou určeny na ochranu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v NP, CHKO, NPR, NPP a lokalit území NATURA 2000, zprůchodnění migračních bariér, výstavbu rybích přechodů nebo posílení biodiverzity. Dotaci je možné získat i na budování chodníků, úpravu cest, lávek, zábradlí a schodů, obnovu historických cest, terénníé úpravy korid a břehů řek, vytváření a obnovu vodních prvků v krajině, výsadu větrolamů, stromořadí a břehových porostů i na zakládání parků, zahrad, sadů, revitalizaci veřejné zeleně, výsadbu a ošetření stromů. Tato prioritní osa má čtyři specifické cíle. Dotace je až do výše 85 %. 

 

 

 • OCHRANA NÁRODNĚ VÝZNAMNÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ - dotace je určena na sběr informací a podkladů, osvětovou a informační činnost, likvidaci invazních a expanzivních druhů, zajištění péče o neživou přírodu včetně jeskyní, podporu biodivezity v chráněných územích, výstavbu chodníků, cest, zábradlí, žebříků, instalaci informačních panelů, budování naučných stezek a návštěvnických středisek.
 • POSÍLENÍ BIODIVERZITY - dotace je určena na péči o vzácné druhy rostlin a žiovočichů, péči o cenná stanoviště a jejich obnovu,prevenci, šíření a omezování výskytu invazivních druhů a předcházení, minimalizaci a nápravu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy.
 • POSÍLENÍ PŘIROZENÉ FUNKCE KRAJINY - dotace je určena na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů. Dále na obnovu historických cest, vodních prvků, výsadbu stromořadí, větrolamů, protierozních opatření, výsadbu dřevin a keřů.
 • ZLEPŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ V SÍDLECH - dotace je určena na revitalizaci zeleně, především zakládání parků, zahrad, alejí, sadů, lesoparků, včetně trávníků a vodních ploch, tůní, jezírek, mokřadů a drobných retenčních nádrží. Dotaci je možné použít i na ošetření stromů, revitalizační zásahy a doplnění stávající výsadby.

PRIORITNÍ OSA 5 - ENERGETICKÉ ÚSPORY

Dotace jsou určeny na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Dotaci je možné získat na zateplení obvodových plášťů, výměnu a renovaci oken a dveří, výměnu zdrojů tepla, instalaci solárně-termických kolektorů i na vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Tato prioritní osa má dva specifické cíle. Dotace je až do výše 85 %.

 

 

 • SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VEŘEJNÝCH BUDOV - dotace je určena na zateplení obvodových plášťů, výměnu, renovaci oken a dveří, výměnu zdrojů tepla, které využívají fosilní paliva nebo elektřinu, za zdroje využívající biomasu, kondenzační kotle na zemní plyn, instalaci solárně-termických kolektorů nebo tepelných čerpadel.
 • VÝSTAVBA NOVÝCH BUDOV - dotace je určena na vícenáklady, které jsou nutné na dosažení pasivního energeického standardu. 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů