Integrovaný regionální OP

Tento program nahrazuje sedm regionálních operačních programů (ROP) z programového období 2007 - 2013. Je založen na kombinaci podpory regionálního a národního charakteru. Spojuje rozvojové priority regionů a související priority celostátní. Podpora je poskytována na rozvoj regionální dopravní infrastruktury, na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb včetně podnikatelských aktivit v této oblasti. Další podporovanou oblastí je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Významnou podporovanou aktivitou z tohoto programu jsou i opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosi v sektoru bydlení. Podpora je poskytována i na ochranu kulturních památek a rozvoj přírodního dědictví.  

Předběžný harmonogram výzev Integrovaného regionálního OP si můžete prohlédnout zde

 


 

PRIORITNÍ OSA 1 - KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY

Tato prioritní osa má tři specifické cíle. Dva jsou zaměřeny na rozvoj dopravní infrastruktury a poslední je určen na posílení složek IZS. Dotace jsou poskytovány na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic II. a III. třídy, výstavbu obchvatů, výstavbu a modernizaci terminálů veřejné hromadné dopravy nebo nákup nízkoemisních vozidel a výstavbu souvisejicích plnících a dobíjecích stanic. Obce a města mohou získat dotaci na vybudování cyklostezek včetně jejich značení a vybudování doprovodné infrastruktury, což má přispět k většímu využívání tohoto způsobu dopravy. IZS může dostat dotaci předevím na nákup nové techniky nebo nodernizaci vzdělávacích a výcvikových středisek.

 

 

 • SILNICE - o dotace mohou žádat kraje a jsou poskytovány na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic II. a III. třídy, budování obchvatů, okružních křižovatek, tak aby se zlepšila dopravní obsužnost v problémových oblastech a periferních uzemích. Z dotace je možná i výstavba protihlukových bariér, veřejného osvětlení, istalace bezpečnostních prvků nebo výsadba doplňkové zeleně.
 • UDRŽITELNÉ FORMY DOPRAVY - dotace jsou určeny pro kraje, obce a poskytovatele veřejné dopravy. Mohou být čerpány na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů, včetně budování záchytných parkovišť a parkovacích domů, na zavádění inteligentbích dopravních systémů i zvýšení bezpečnosti. Další oblastí, na kterou lze čerpat dotace je nákup vozidel na elektřinu, CNG a další alternativní paliva, včetně vystavby dobíjecích a napájecích stanic. Dotace lze získat i na rekonstrukci a budování cyklostezek, včetně jejich  značení a budování doprovodné infrastruktury, například odpočívadel, pořízení stojanů na kola nebo výsadbu zeleně.
 • INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - dotace jsou určeny na nákup vybavení základních složek IZS, včetně specializované techniky potřebné pro zvládání katastrof nebo mimořádných situací způsobených klimatickými jevy. Dotace je možné použít také na modernizaci vzdělávacích a výcvikových center složek IZS. O dotace mohou žádat především obce, kraje, Policie ČR, zřizovatelé zdravotnické záchranné služby a organizační složky státu.

PRIORITNÍ OSA 2 - ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO OBYVATELE REGIONŮ

Tato prioritní osa má pět specifických cílů zaměřených na zkvalitnění služeb pro obyvatele. Dotace jsou určeny na sociální služby včetně sociálního bydlení a podpory sociálních podniků a chráněných dílen, Také zdravotní služby jsou podporovány, především deinstitucionalizace psychiatrické péče, vysoce specializovaná péče a péče následné. Dalším odvětvím, které je podporováno je vzdělávání. Dotace je možné získat na zvýšení kapacit mateřských, základních, středních i vyšších odborných škol i zařízení pro celoživotní vzdělávání, dále na modernizaci učeben i nákup pomůcek. Z této prioritní oosy je možné získat dotaci i na zateplení rodinných a obytných domů, výměnu kotlů nebo instalaci obnovitelných zdrojů energie. 

 

 

 • SOCIÁLNÍ SLUŽBY - dotace jsou určeny pro obce, kraje, církve, nestátní neziskové organizace a další poskytovate sociálních služeb. Dotace lze čerpat na vybudování komunitních center sociální péče, například domů pro senióry, osoby s handicapem a podobně, ale také na výstavbu sociálních bytů nebo výstavbu a modernizaci azylových domů i center ambulantních služeb.
 • SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ  - o dotaci mohou žádat podnikatelé, obce, kraje, nestátní neziskové organizace i církve. Jsou určeny na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a nákup vybavení sociálních podniků, na rosšíření i zakládání sociálních podniku včetně podpory osob samostatně výdělečně činných.
 • ZDRAVOTNÍ SLUŽBY -  o dotaci mohou žádat poskytovatelé zdravotní péče. Je určena především na podporu vysoce specializované zdravotní péče, následné péče a psychiatrické péče. Dotace lze čerpat na výstavbu i modernizaci, nákup přístrojů a pomůcek i budování nové infrastruktury.
 • VZDĚLÁVÁNÍ - dotace lze čerpat na rozšíření kapacit mateřských, základních středních i vyšších odborných škol i na výstavbu a modernizaci zařízení pro celoživotní vzdělávání nebo volnočasové aktivity. Z dotací je možné hradit stavební práce, nákup vybavení včetně vybavení odborných učeben.
 • SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI - dotace jsou určeny na zateplení a výměnu oken a dveří obytných i rodinných domů, na výměnu kotlů za nové ekologické, instalaci tepelných čerpadel nebo solárních panelů, ale i dalších obnovitelných zdrojů energie.

PRIORITNÍ OSA  3 - DOBRÁ SPRÁVA UZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ

Tato prioritní osa má tři specifické cíle. O dotace mohou žádat obce, kraje i vlastníci přírodních a kulturních památek, muzeí i knihoven. Dotace jsou určeny na revitalizaci památek, jejich zpřístupnění i propagaci. Dále na zvyšování efektivnosti a transparentnosti orgánů veřejné zprávy, především na zajištění kybernetické bezpečnosti, pořízení informačních a komunikačních systémů a pořízení a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

 

 • KULTURNÍ DĚDICTVÍ - dotace jsou určeny na revitalizaci kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO, národních kulturních památek a památek evidovaných na indikativním seznamu národních kulturních památek, ochrana a restaurování muzejních a knihovních fondů a sbírek. Součástí revitalizace může být i odstraňování přísupových bariér, zabezpečení, rekonstrukce expozic a depozitářů. 
 • EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA - dotace jsou určeny na pořízení informačních a komunikačních systémů, včetně vybudování potřebné infrastruktury a dále na zajištění kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci.
 • ÚZEMNÍ PLÁNY - dotace je možné použít na pořízení úzeních plánů, regulačních plánů, územních studií, O dotace mohou žádat obce s rozšířenou působností.

PRIORITNÍ OSA 4 - KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

Tato prioritní osa má dva specifické cíle. O dotace mohou žádat místní akční skupiny s právní subjektivitou a subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Dotace jsou určeny na investiční projekty, které mají dopad na venkovské oblasti a přispějí k tvorbě nových pracovních míst, rozvoje ekonomiky v regionu, zlepšení infrastruktury a občanské vybavenosti. Dále na neinvestiční projekty Místních akčních skupin, např. vzdělávací akce, spolupráci a výměnu zkušenností apod. 

 

 

 • INVESTIČNÍ PROJEKTY - dotace jsou určeny na zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zvýšení kvality sociálních služeb, vznik a rozoj sociálních podniků, rozvoj zdravotních služeb, propagaci kulturních a přírodních památek. 
 • NEINVESTIČNÍ PROJEKTY - dotace jsou určeny na odbornou přípravu aktérů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, především školící akce, studie, provozní náklady, animační činnosti.

 

 

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů