OP Rybářství

Tento program je řízený Ministerstvem zemědělství ČR. Měl by navazovat na OP Rybářství 2007-2013. Jeho cílem je podpořit rybníkářství, které má na českém území dlouholetou tradici, která sahá až do 12. století. Rozvojem rybníkářství by mělo dojít ke zvýšení konzumace sladkovodních ryb. Rybníky plní nejen funkci producenta tržních ryb, ale mají i další mimoprodukční funkce, např. zadržují vodu v krajině a přispívají k biodiverzitě. Dotace jsou poskytovány na odbahnění rybníků, nákup recirkulačních zařízení a průtočných systémů nebo zavádění nových metod šetrných k životnímu prostředí. Zvýšená podpora je poskytována i začínajícím chovatelům ryb. K rozdělení mezi žadatele je připraveno více peněz, než v minulém programovém období. Program je rozdělen do tří priorit, které jsou v souladu s prioritami Unie. 


PRIORITA UNIE 2 - AKVAKULTURA ZALOŽENÁ NA ZNALOSTECH 

Tato priorita je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti producentů ryb a podnikatelů v akvakultuře. Důraz je kladen na zavádění nových metod, nových produktů i nových ryb, na zlepšení životních podmínek zvířat a zavádění metod šetrných k životnímu prostředí.

 

 

 

  • INOVACE - dotace je možné získat na vyvíjení a uvádění na trh nových druhů produktů nebo postupů i na rozvíjení technických, vědeckých a organizačních znalostí. 
  • INVESTICE - dotace je možné získat na odbahnění rybníků, výstavbu rybníků, modernizaci chovných zařízení, rozšiřování chovu i ochranu před volně žijícími predátory.
  • NOVÍ CHOVATELÉ - dotace mohou získat začínající chovatelé na výstavbu, odbahnění rybníků a chovných zařízení, nákup strojů a zařízení, nákup ryb, recyrkulačních zařízení a průtočných systémů a další investice do nového podniku.
  • RECYRKULAČNÍ ZAŘÍZENÍ A PRŮTOČNÉ SYSTÉMY - dotace je možné získat na investice, které povedou ke snížení množství používané vody nebo ke snížení množství používaných závadných látek.
  • ÚHOŘ ŘÍČNÍ - dotace je možné získat na náklady spojené se zachováním a rozmnožováním úhoře říčního. 

PRIORITA UNIE 3 - SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA

Tato priorita je zaměřena na provádění společné rybářské politky, která bude splňovat nařízení ES a dále na spolupráci a koordinci mezi členskými státy EU, Komisí a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu.


PRIORITA UNIE 5 - ZPRACOVÁNÍ PRODUKTŮ A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH

Tato priorita je zaměřena především na zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh. Podporována je i osvětová činnost, informování spotřebitelů o prospěšnosti konzumace ryb i marketing a prezentace produktů. Dále jsou podporovány investice do zpracovatelských provozů, nákup strojů, zařízení i náklady na modernizaci a zavádění inovací.

 

 

  • PLÁNY PRODUKCE - dotace je možné získat na přípravu a provádění plánů produkce i plánů uvádění produktů na trh.
  • PROPAGAČNÍ KAMPANĚ - dotace je možné získat na účast na veletrzích a výstavách, marketing a propagační kampaně.
  • INVESTICE DO ZPRACOVATELSKÝCH PROVOZŮ -  dotace je možné získat na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci zpracovatelských provozů, nákup strojů, zařízení a zavádění inovací.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů