Program rozvoje venkova

Tento program je řízený Ministerstvem zemědělství ČR. Měl by navazovat na operační program Rozvoje venkova 2007-2013. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, podpořit konkurenceschopnost zemědělských a potravinářských podniků, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. V rámci tohoto programu bude podpořeno i lesnictví. Důraz bude kladen na zavádění inovativních postupů v zemědělství a potravinářství i na zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí. Významná podpora bude poskytována na vytváření nových pracovních míst na venkově, včetně diverzifikace ekonomických aktivit na venkově. Podpořeny budou investice do hmotného majetku i mladí začínající zemědělci. Program je roydělen do 6. priorit. Každá priorita má několik opatření, které slouží k naplňování stanovených cílů. 

 

  • Priorita 1 - podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
  • Priorita 2 - zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurtenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech.
  • Priorita 3 - podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství.
  • Priorita 4 - obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví.
  • Priorita 5 - podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví.
  • Priorita 6 - podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

 

Konečné znění programu schválila vláda 9.7.2014. První výzvy z tohoto OP by měly být vypsány počátkem roku 2015. Celý OP je rozdělen do šesti priorit. Dotace by měly být určeny pro celé území ČR s vyjímkou hlavního města Prahy.

Vytvořili s láskou OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů OP WEB s.r.o. | Tvroba internetových stránek a eshopů